Goede praktijk
GP-5456-05
2009-02-09
Provincie WEST-VLAANDEREN
Zone/dienst
Zones/diensten die meewerken  
Naam van de goede praktijk INFOCOP of een dynamische en interactieve briefingtool
Synthese van de goede praktijk Vanuit het strategisch kader, met een sterke focus op informatiegestuurde politiezorg, wordt een tool ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de briefings. Tegelijk wordt dus gewerkt aan het luikt ‘leiderschap’ en ‘middelen’;
Het gaat om een product dat in PPS werd ontwikkeld met de firma RIS waardoor operationele informatie cross-directioneel (en desgevallend zone-overschrijdend) wordt aangeboden aan alle leden van de organisatie voor het aansturen van de operationele activiteiten. Diezelfde tool is ontworpen om via een forum on-line feedback te kunnen geven bij de gegeven opdrachten.
De tool is – samen met de privépartner - opgebouwd als een “open source” met de bedoeling om deze te kunnen implementeren in en aanpassen aan gelijk welke organisatie.
Domein

Basisfunctie
(ref PLP 10)

(niet van toepassing op federale diensten)

Wijkwerking : JA
Onthaal : JA
Interventie : JA
Politionele slachtofferbejegening : JA
Lokale opsporing en lokaal onderzoek : JA
Handhaving van de openbare orde : JA
Aandachtsgebieden EFQM
Impact op:

Leiderschap

: JA
Strategie en beleid : JA
Management van medewerkers : JA
Management van middelen : JA
Management van processen : JA
Met beoogd resultaat in: Klanten (dienstenafnemers), leveranciers en partners : JA
Medewerkers : JA
Maatschappij (derden) : JA
Bestuur en financiers (opdrachtgevers) : JA
Eindresultaat Ops - Verkeer : JA
Eindresultaat Ops - Criminaliteit : JA
Eindresultaat Ops - Openbare orde : JA
Eindresultaat Ops - Sociale overlast : JA
Eindresultaat Financiën : NEE
Aanleiding Vanuit het project Investors in People, bleef en blijft het gegeven naar voor komen dat er op leidinggevend niveau nog steeds een te grote divergentie is bij het leidinggeven en het operationeel aansturen.
Tegelijk bestond de behoefte om vanuit de centrale informatieverspreidende rol van het functioneel beheer (geïntegreerd in de directie informatiebeheer) om op een uniforme en gecentraliseerde wijze operationeel aansturende informatie aan te brengen aan alle directies en personeelsleden. Bijkomend moest er blijven ruimte bestaan voor een decentrale invulling van operationele opdrachten. En tot slot moest op een zo eenvoudig en uniform mogelijke manier de feedback kunnen worden ingewonnen voor her- of verrijkt gebruik binnen de infocyclus.
Met deze tool werd een dynamisch, interactief en best betaalbaar product ontwikkeld ten behoeve van de verbetering van de informatiegestuurde politionele terreinwerking.
Doelgroep Leidinggevenden, medewerkers en externe partners (politioneel en niet-politioneel).
Globaal doel De VMW van de PZ VLAS vertalen in effectief operationele activiteiten binnen alle directies en komen tot een integrale en geïntegreerde COP-werking op cross-directionele basis waarbij ook de externe (bestuurlijke) partners kunnen worden betrokken.
(SO)SMART-doelstellingen
  • S = INFOCOP is gericht op het ondersteunen van de operationele informatie-uitwisseling in het algemeen en de briefings in het bijzonder. (“Focus houden” volgens INK-model op het COP en ILP denken en werken).
  • M = INFOCOP maakt dia’s aan die in de briefings worden aangeboden. Een statische module laat de meting toe van allerhande operationele en strategische parameters.
  • A = INFOCOP betrekt de werking van de gehele organisatie, in zijn aansturende rol vanuit het functioneel beheer ondersteund door het OCT (operationeel coördinatieteam), het directieniveau (operationele en ondersteunende directies, staf). Het houdt heel scherp de focus op COP + ILP bij de aansturing op basis van een cross-directionele informatiestroom met behoud van de autonomie van de directie.
  • R = INFOCOP meet de effectieve informatieuitwisseling (in beide richtingen) tussen directies met als centraal knooppunt de directie informatiebeheer-functioneel beheer en bekijkt de operationele resultaten (hits).
  • T =volgens de methodiek PDCA werd in 6 maanden gewerkt vanuit de theoretische voorbereiding tot en met de effectieve implementatie.
Zonaal VeiligheidsPlan (ZVP) of Nationaal VeiligheidsPlan (NVP)
Link met ZVP/NVP JA
Jaar van het ZVP/NVP 2008-2012
Prioriteit  
Aandachtspunt  
Inzet van medewerkers In essentie gestuurd vanuit directie informatiebeheer en HR.
Medewerking van alle directeurs voor de geïntegreerde cross-directionele opbouw. Sterk onderbouwd met interne communicatie en sturing.
Inzet van middelen € 5.500
Inzet van politiepartners Overheidsopdracht via politiecollege
Inzet van andere partners Public Private Partnerschip met Real Internet Solutions (RIS) - Kuurne
Korte beschrijving van de aanpak
Plan De behoefte voor de invoering van een centraal aangestuurde briefingtool is het (voorlopige) sluitstuk van de informatiegestuurde en gemeenschapsgerichte politiezorg. Een interne ontwikkeling kon geen antwoord zijn op de gedefinieerde behoeften. Er werd op basis van de overheidsopdrachtenwet een PPS aangegaan met Real Internet Solutions (RIS – Kuurne). Vanuit de initieel bepaalde behoefte werd een tool uitgebouwd die het voorlopige optimum van gebruikersgemak en strategisch-analystische doelstellingen bereikt. Één van de belangrijkste doelstellingen was het laten ontwikkelen van een tool die uiterst eenvoudig moduleerbaar en parametriseerbaar is naar eender welke politionele of zelfs bestuurlijke omgeving. Op die manier moet operationele aansturing ketengericht intern en extern georiënteerd in de praktijk kunnen worden gebracht. Essentieel was ook de doelstelling om via de tool gecentraliseerd informatie te kunnen inwinnen als antwoord van het terrein. De tool werkt als een “forum” vanuit een centrale regie.
Do De tool “INFOCOP” werd technisch ontwikkeld conform en breder dan het bestek met een oplevering binnen de drie maanden.
Check INFOCOP werd getest gedurende twee maanden binnen de directie informatiebeheer. Voorafgaand aan de effectieve release op het terrein werd in 25 sessies een vorming gegeven aan alle (ops en calog) personeelsleden om zowel de gebruiksmodaliteiten aan te leren als de informatiegestuurde cultuur nogmaals onder de aandacht te brengen
Act De tool INFOCOP werd op 1 november 2008 voor geheel de zone in operationele omgeving geplaatst. Na 14 dagen was INFOCOP ongeveer 5.000 keer bekeken. Ondertussen wordt de tool gebruikt voor een versterkte operationele aansturing en samenwerking met de gemeenschapswachten van de stad KORTRIJK.
Raadpleegbare stukken
Brochures/Nieuwsbrieven/
Enquêtes/Publicaties/
Onderzoeken/Foto- en videomateriaal...
  • Handleiding gebruik INFOCOP
  • Info nieuws ??
Verloop van de uitvoering
Resultaten naar inhoud  
Resultaten naar proces  
Aanbevelingen m.b.t. de aanpak, gebruikte methodes, instrumenten...  
 
Contactpersoon
functie naam adres tel fax
Directeur personeel / stafofficier HCP Rino DEFOOR St-Amandslaan 26
8500 KORTRIJK
056 27 11 38 056 27 11 02
Diensthoofd functioneel beheer/directie informatiebeheer HINP Piet DEVULDER St-Amandslaan 26
8500 KORTRIJK
056 27 11 18 056 27 11 16

top