FICHE
PZ 5398
benaming POLITIEZONE TERVUREN
samenstelling Tervuren
provincie Vlaams-Brabant
gerechtelijk arrondissement Leuven
parketcode LE-LA
website http://www.lokalepolitie.be/tervuren
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE TERVUREN
Commissariaat
Markt 7
3080 TERVUREN
politie.tervuren@pandora.be
02 767 30 00 - 02 767 23 57
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester
Jan
SPOOREN
Administratief Centrum
Markt 7 A/2
3080 TERVUREN
ac@tervuren.be
02 766 52 01 02 766 53 96
procureur des Konings Ivo
CARMEN
Gerechtsgebouw
Smoldersplein, 5
3000 LEUVEN
016 21 41 11 016 21 42 81
korpschef
Peter
VAN HOYLAND
Markt 7
3080 TERVUREN
petervanhoyland@hotmail.com
02 767 30 00 02 767 23 57
secretaris Roeland
DE KERK
Brusselsesteenweg 13
3080 TERVUREN
- -
bijzondere rekenplichtige Patrick
CRABBE

Brusselsesteenweg 13
3080 TERVUREN
patrick.crabbe@tervuren.be
02 769 20 70 02 769 20 99
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
-
Alfons
GIETS
Markt 7
3080 TERVUREN
02 767 30 00 02 767 23 57

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
 • Criminaliteit – eigendomsdelicten
  Samen met onze partners in de periode 2009-2012 - met een integraal pakket van maatregelen van preventie, repressie en nazorg - bijdragen tot een vermindering van het gemiddeld aantal eigendomsdelicten diefstal met braak in gebouwen en autocriminaliteit in vergelijking met het gemiddeld aantal feiten die zich tussen 2003 en 2008 hebben voorgedaan.
 • Criminaliteit – lokale drughandel
  Samen met onze partners tegen eind 2012 met een projectmatige aanpak bijdragen tot een betere beeldvorming van de eventueel aanwezige netwerken lokale drughandel.
 • Intrafamiliaal geweld
  De politiezone zal tegen eind 2012 bijdragen in een verbeterde kwalitatieve opvang van slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld. Ze verzekert een adequate doorverwijziging naar de bevoegde hulpdiensten, een correcte registratie van de feiten alsook een adequate opvolging van de dossiers IFG.
 • Verkeer
  Samen met onze partners in de periode 2009-2012 - met een integraal pakket van maatregelen van preventie, repressie en nazorg - bijdragen aan een lokale verkeersveilige omgeving en streven naar een vermindering van het gemiddeld aantal verkeersongevallen met gekwetsten/doden in vergelijking met het gemiddeld aantal ongevallen met gekwetsten/doden die zich tussen 2003 en 2008 hebben voorgedaan.
 • Overlast
  Samen met onze partners in de periode 2009-2012 - met een integraal pakket van maatregelen van preventie, repressie en nazorg - bijdragen tot een lokale leefbare omgeving en streven naar de vermindering van het gemiddeld aantal feiten van lokale overlast in vergelijking met het gemiddeld aantal feiten die zich tussen 2003 en 2008 hebben voorgedaan
 • Informatie, kwaliteit en doorstroming
  De politiezone Tervuren zal - tegen 2012 - de verzameling, de betrouwbaarheid en de tijdige en gebruiks-vriendelijke interne en externe doorstroming van politionele informatie verzekeren
 • Wijkwerking
  Wijkinspecteurs vormen de hoeksteen van de gemeen-schapsgerichte politiezorg, waarbij zij naast administratieve taken belast worden met taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie. De politiezone Tervuren wil bereiken dat een verbeterde wijkwerking nauwere contacten legt met de bestuurlijke overheden en met de bevolking, opdat tegen eind 2012 meer dan 50% van de bevraagde bevolking zijn/haar wijkagent zou kennen.
 • Dagcoördinatoren
  Bereiken dat tegen eind 2012 met de inplaatsstelling van de functie van dagcoördinator de aansturing van de operationele diensten efficiënter verloopt. Bereiken dat de operationele diensten aldus op een uniforme wijze aangestuurd worden. Een wijze die gedragen wordt door de middenkaderleden en een maximale betrokkenheid van de uitvoerders kent.
 • Recherche
  Bereiken dat de operationaliteit van de gerechtelijke dienst tegen eind 2012 verhoogd wordt.
 • Onthaalbeleid
  Bereiken dat tegen eind 2012 met een onthaalbeleid het instroomproces van nieuwe medewerkers op een kwaliteitsvolle manier gebeurt.
 • Absenteïsmebeleid
  Bereiken dat tegen eind 2012 met een absenteïsmebeleid de Bradford-factor niet meer dan de ratio 78 bedraagt

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-023
Ref PLP 27: 4.2.2.3. Politionele slachtofferbejegening Slachtoffercoördinatoren
PROTO-024
Ref PLP 27: 4.2.2.5. Beheer van de oproepen
Dispatching
PROTO-025
Ref PLP 27: 4.2.1.4. Personeel Inzet hycap
PROTO-074
Ref PLP 27: 4.2.2.1 Verlenen van bijstand
Laterale steun op arrondissementeel niveau
PROTO-091 Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Gebruik van de schietstand 
PROTO-092 Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen
Gebruik van de schietstand 
PROTO-281 Ref PLP 27: 4.2.2.7. Allerlei: Protocolregeling geweldsbeheersing Samenwerkingsakkoord voor een gezamelijke permanente vorming geweldsbeheersing
PROTO-289 Ref PLP 27: 4.2.1.7. Allerlei: Gebruik van infrastructuur en middelen Wederzijdse bruikleen van voertuigen met ingebouwde GATSO-snelheidsmeter

 

Goede praktijken
nr benaming
synthese
GP-5396-02 Inspiratiekalender 2008 voor leidinggevenden Een dagkalender met dagelijks citaten en uitspraken, tips, toelichtingen, goede praktijken, websites, cartoons, verhaalmetaforen, interessante boeken, … voor alle leidinggevenden (officieren, middenkader en Calog Niv A) van de Vlaams-Brabantse politiezones, FGP’s, CSD’s, PIVO en CIC.
GP-5395-01 Uittekenen proces : "dringende noodhulp verlenen"

Visuele voorstelling en beschrijving van een complex proces "dringende politiehulp verlenen":

 1. De uitwerking van een procesbeschrijving met behulp van de techniek OMP (OrdeningsMethodiek Processen) veruitwendigen
 2. "In fine" een bruikbaar en vooral overzichtelijk werkinstrument afleveren en ter beschikking stellen
GP-5398-01 Zelfscan voor competentieontwikkelingsplan

De zelfscan is een zelfevaluatieformulier waarmee je de concrete aanzet kunt geven tot de verwezenlijking van competentieontwikkelingsplannen in je politieorganisatie, zowel individueel als collectief. De zelfscan is in wezen een relatief beperkte checklist van cruciale gedragscompetenties en vaktechnische competenties voor elke gradengroep (AP-INP-HINP-CP-Calog). Het is de bedoeling dat elke medewerker voor zichzelf nagaat in welke mate hij beschikt over de diverse competenties, dat de direct leidinggevende dat ook doet, en dat zij, op basis daarvan, in gesprek gaan om na te gaan hoe de medewerker zich verder zal ontwikkelen.

GP-FEDPOL-CSD-LEUVEN-01 Bevolkingsbevraging 2008 voor lokale politiezones Politiezones, CSD's en de provincie Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar om, met het oog op de voorbereiding van het ZVP 2009-2012, een wetenschappelijk onderbouwde bevolkingsbevraging over veiligheid en de werking van de politiediensten te ontwikkelen en uit te voeren. Met ondersteuning van de KULeuven en de federale politie (Veiligheidsmonitor en CGOP/A) werd bijzondere aandacht besteed aan de aard van de vragen, de scoringsmethodiek en de samenstelling van de steekproef. Als lokale aanvulling op de veiligheidsmonitor ligt het in de bedoeling om deze bevraging in de toekomst te herhalen.

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- neen
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top