FICHE
PZ 5365
benaming POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN
samenstelling Herselt
Hulshout
Westerlo
provincie Antwerpen
gerechtelijk arrondissement Turnhout
parketcode TU-L3
website http://www.lokalepolitie.be/zuiderkempen
adressen
veiligheidsplan
samenwerking
goede praktijken
initiatieven en maatregelen...

 

Adressen
algemeen contactpunt
benaming
adres tel 1 tel 2 fax
POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN
Zonaal onthaal
De Merodedreef 15
2260 WESTERLO
info@politiezuiderkempen.be
014 53 96 00 - 014 53 96 69
officiële contactpersonen
functie naam
adres tel fax
burgemeester-voorzitter
Luc
PEETERMANS
Kerkstraat 1
2230 HERSELT
burgemeester@herselt.be
014 53 98 00 014 54 21 40
burgemeester
Guy
VAN HIRTUM
Boerenkrijglaan 61
2260 WESTERLO
guy.vanhirtum@skynet.be
014 54 75 75 014 54 11 54
burgemeester
Geert
DAEMS
Prof. Dr.Vital Celenplein 2
2235 HULSHOUT
geert.daems1@pandora.be
015 22 40 11 015 22 40 14
procureur des Konings
Jan
POELS
Gerechtsgebouw
Kasteelstraat, 1
2300 TURNHOUT
014 47 15 11 014 47 18 75
korpschef
Cris
WANDELSECK
Veiligheidscentrum De Marly
de Merodedreef 15

2260 WESTERLO
korpschef@politiezuiderkempen.be
014 53 96 00 014 53 96 69
secretaris
Michel
VANBERGEN
Veiligheidscentrum De Marly
de Merodedreef 15

2260 WESTERLO
secretaris@politiezuiderkempen.be
014 53 96 09 014 53 96 69
bijzondere rekenplichtige
Herman
PEETERMANS
Prof.Dr.Vital Celenplein 2
2235 HULSHOUT
herman.peetermans@hulshout.be
015 22 40 11 015 22 40 14
vast politioneel aanspreekpunt jeugdcrimininaliteit voor de schoolgemeenschappen
benaming
contactpersoon adres tel fax
-
Wim
OOMS
Veiligheidscentrum De Marly
de Merodedreef 15

2260 WESTERLO
014 53 96 00 014 53 96 69

 

Zonaal veiligheidsplan 2009-2012
Strategische doelstellingen
Veiligheid en leefbaarheid Dienstverlening en werking
 • We willen het aantal voltooide woninginbraken minstens stabiliseren op het niveau van de periode 2005-2008 door:
  • het uitvoeren van gerichte acties en patrouilles, georiënteerd naar plaats en tijdstip
  • het betrekken van externe partners
  • het voeren van een efficiënt opsporings- en vervolgingsbeleid
  • het professioneel bejegenen van de slachtoffers
  • het aanreiken van preventieve maatregelen om inbraken te voorkomen
 • We willen deelnemen aan een intergrale en geïntegreerde aanpak van de drugsproblematiek binnen de drie gemeenten door:
  • het uitvoeren van repressieve acties naar plaatsen en individuen, vooral gericht naar de lokale
   handel in verdovende middelen, inzonderheid de handel in synthetische drugs
  • het uitvoeren van bestuurlijke controles op de openbare wegen gericht naar zowel drugs in
   het verkeer als het bezit, doorvoer en vervoer van verdovende middelen
  • het verlenen van medewerking aan preventieve campagnes zoals het Mega-project, binnen
   de zone.
 • We willen met alle actoren bijdragen tot het beheersen en zo mogelijk doen afnemen van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel op het grondgebied van onze politiezone door:
  • een grote aanwezigheid op het terrein
  • een gerichte aanpak gedifferentieerd in aard, tijd en ruimte op basis van de analyses
  • een geïntegreerde aanpak met medewerking van externe partners zoals gemeente, provincie,
   gewest en gemeenschappen, de federale overheid, de bevolking, de pers.
  • ons te concentreren op de volgende thema’s:
   • snelheid
   • alcohol en drugs in het verkeer
   • verkeersonveiligheid
 • We willen de overlast rond uitgangsbuurten en openbare plaatsen terugdringen en meer bepaald de geluidsoverlast en het vandalisme
 • We willen bijdragen aan de bestrijding van intrafamiliaal geweld
 • We willen ons gefaseerd ontwikkelen tot een politiedienst waar excellente politiezorg bijdraagt tot het realiseren van een veilige en leefbare samenleving en een kwaliteitsvolle dienstverlening en werking
 • We willen met de verschillende partners een globaal preventieplan vorm geven door:
  • het waarborgen van een dynamisch welzijnsbeleid
  • het uitwerken van evacuatieplannen en brandinstructies waarmee de brandveiligheid binnen
   de locaties wordt geoptimaliseerd
  • tijdens de ontwerpfase, maar ook tijdens de uitvoering van het nieuwbouwproject, zullen de
   welzijnsaspecten aangaande de werknemers van de politiezone worden bekeken en in acht
   genomen
  • treffen van maatregelen ter verbetering van de interne communicatie
  • het implementeren van een beheersingssysteem inzake stress, oververmoeidheid, overmatige
   psychische belasting bij de permanentiesystemen binnen de verschillende functionaliteiten
   en diensten
  • het implementeren van beheersingsmaatregelen inzake agressie door derden
  • het beperken van fysische overbelasting, overstrekkingen, … tijdens de trainingen
  • het bewust maken van de betrokken personeelsleden dat prioritair rijden niet automatisch
   wil zeggen “hoge risico’s nemen”
  • het implementeren van beheersingsmaatregelen m.b.t. in bewaring nemen van inbeslagnames

 

Protocols voor interzonale samenwerking
nr domein
thema
PROTO-179
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid
PROTO-206
Ref PLP 27: 4.2.1.10. Allerlei: SNI (security netwerk industrie)
Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid
PROTO-207
Ref PLP 27: 4.2.2.6. Verkeersdienst Protocol Verkeer
PROTO-208
Ref PLP 27: 4.2.2.1. Interventie/Verlenen van bijstand
Protocol Interventie
PROTO-209
Ref PLP 27: 4.2.2.3. Politionele slachtofferbejegening
Protocol slachtofferbejegening
PROTO-210
Ref PLP 27: 4.2.1.2. Logistiek
Protocol logistiek
PROTO-211
Ref PLP 27: 4.2.1.4. Personeel Protocol HRM
PROTO-212
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Protocol cellen
PROTO-213
Ref PLP 27: 4.2.1.4. Personeel Protocol uniformkledij
PROTO-218
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid
PROTO-219
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid
PROTO-220 Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid
PROTO-221
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid
PROTO-222
Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid
PROTO-223 Ref PLP 27: 4.2.1.7. Gebruik van infrastructuur en middelen Toelating tot programmatie + gebruik van lokale gespreksgroepen Astrid

 

Goede praktijken
nr benaming synthese
GP-5365-01 Ontwikkelen van missie, visie en waarden Ontwikkelen van missie, visie en waarden

 

Initiatieven en maatregelen  - jeugdcriminaliteit
initiatieven en genomen maatregelen
omschrijving overeenkomsten schoolgemeenschappen
- -
contactpersoon voor de initiatieven en genomen maatregelen
functie
naam adres tel fax
- - - - -

top